Házirend

I. Általános rendelkezések

 1. A vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást végzők magatartására vonatkozó észrevételeit szóban a recepció-pénztárosnál vagy a Vásárlók könyvébe írásban megtenni. 
  A vendég panaszával fordulhat Szigetvár Város Önkormányzat jegyzőjéhez /Szigetvár, Zrínyi tér 1./, illetve a Baranya megyei Közigazgatási Hivatal kereteiben működő Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez.
 2. Társaságunk a tanuszoda működtetése során köteles betartani a tanuszoda üzemeltetési előírásait. Így tevékenységét a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII.24.) Korm. rendelet, a közfürdő létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szakmai követelményeit a mindenkor érvényben lévő hatályos rendelet alapján köteles ellátni.
 3. A szolgáltatások jegyzék szerinti ára a kiszolgálási díjat is magában foglalja, ezért a tanuszoda dolgozója a vendégtől semmiféle más juttatást nem követelhet.
 4. Az üzemeltető vezetőjének és a tanuszoda dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kulturált és szakszerű kiszolgálását, pihenését. Gondoskodjanak az egészségügyi, balesetvédelmi, személyi előírások érvényesítéséről. Gondoskodni kell arról, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi, személyi feltételei egészség, munka- és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítva legyenek. Ennek érdekében az esetlegesen előálló veszélyforrásokat az üzem dolgozóinak soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elöl, le kell zárni. A veszélyhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat, utasításokat a vendégek és az üzem dolgozói is kötelesek betartani.
 5. A szolgáltatást a vendégek érkezés, illetve az órarendben meghatározottak szerint vehetik igénybe. Kivételt képeznek a terhes anyák és a világtalanok, valamint a mozgásukban korlátozottak. A medencék használatának rendjét a recepción kifüggesztett hirdetmények szabályozzák. A változtatás jogát az üzemeltető fent tartja.
 6. A tanuszodába belépni és a szolgáltatásokat igénybe venni csak érvényes jeggyel lehet.
 7. A medencéket és a szolgáltatásokat mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe..
 8. A medencékben az úszósapka használata mindenkinek, a zsebnélküli, testhez simuló úszónadrág férfi vendégeinknek kötelező.
 9. A tanuszodát lázas, fertőző betegek nem, illetve bőrbetegségben szenvedők csak orvosi igazolással vehetik igénybe.
 10. Ittas, illetve kábítószer hatása alatt álló személy a tanuszodában nem tartózkodhat, részére a tanuszoda dolgozója minden szolgáltatást köteles megtagadni.
 11. Az oktatásra érkező csoportok a csoportos illetve a közös öltözőt vehetik igénybe. A vendégek öltözésre a férfi vagy női öltözőket használhatják.
 12. A tanuszoda berendezési és felszerelési tárgyaiban szándékosan, vagy gondatlan magatartással okozott kárt, az üzemeltető a károkozóval megtérítteti.
 13. A tanuszoda területén dohányozni kizárólag csak a kijelölt helyen lehet.
 14. Étkezni kizárólag a büfé előterében és szabadtéren lehet.

NEM SZABAD

 1. a tanuszoda öltözőiben, pihenőiben szemetelni, drogot, illetve szeszes italt fogyasztani.
 2. a medencéket zuhanyozás, és lábmosó használata nélkül igénybe venni.
 3. uszodatérben és a medencékben étkezni, a vizet szennyezni, vízbe oldalról ugrálni, zajongani.
 4. az uszodatérbe és a medencékbe bármely baleset vagy sérülés előidézésére alkalmas tárgyat bevinni.
 5. az öltözőket és a medencék lépcsőit és lejáratait indokolatlanul elfoglalni.
 6. a tanuszoda területére állatot bevinni.
 7. a közerkölcsöt, a közrendet sértő, a mások nyugalmát zavaró módon viselkedni.
 8. az uszodatérben utcai lábbeliben illetve utcai ruházatban tartózkodni.
 9. a tanuszodára érvényes belépőjegyekkel a gyógyfürdő területére belépni.

II. Üzemidő, Jegykiadás

 1. A tanuszoda nyitvatartási idejét a vendégek részére jól látható módon és helyen kell kifüggeszteni.
 2. A pénztárzárás a tanuszoda záróráját megelőzően két órával előbb történik (18:00).
 3. A medencéket hétköznap 19:40-ig el kell hagyni, a tanuszoda területét pedig 20:00-ig.Hétvégén 15:40-ig el kel hagyni a medencét, a tanuszoda területét pedig 16:00-ig.
 4. Az üzemidőt a tanuszoda üzemeltetője indokolt esetben megváltoztathatja (műszaki hiba, órarendváltozás, illetve a PPP-XXI. Létesítményfejlesztési Programban meghatározottak alapján stb.) A változást a pénztárnál a kifüggesztett hirdetményen közölni kell.
 5. A tanuszoda szolgáltatásainak árait a pénztárnál jól látható helyen kell kifüggeszteni. Az esetleges árváltozást az ártáblán fel kell tüntetni.
 6. A tanuszodai belépőjegy csak a váltás helyén és napján érvényes, annak felhasználása a kiadás időpontjától két órán át vehető igénybe.
 7. A belépőjegy mellé kiadott karszalagot a pénztárnál a vásárló köteles a csuklójára felhelyezni, és a belépésre jogosító bizonylatot, igazolás céljából távozásig meg kell őrizni.
 8. Tizennégy éven aluli gyermek hozzátartozó (kísérő) nélkül nem látogathatja a tanuszodát.
 9. A kísérő köteles belépőjegyet váltani, kivételt képez ez alól az üzemeltető egyedi rendelkezése.

III. Vásárlók könyve, Elsősegélynyújtás, Egészségügyi ellátás

 1. A Vásárlók Könyve a pénztárnál áll a vendégek rendelkezésére. Az üzem vezetője köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg annak alapján intézkedni.
 2. A vendéget ért esetleges sérüléshez, rosszulléthez, elsősegélynyújtásra kiképzett dolgozónak kell rendelkezésre állnia.
 3. A vendéget ért sérülést, balesetet, káresetet, a tanuszoda üzemnaplójába, illetve az elsősegélynyújtást a feljegyzési füzetbe kell be vezetni.

IV. Értékőrzés

 1. A vendégek értéktárgyaikat saját felelősségükre az öltözőszekrényben helyezhetik el..
 2. A tanuszoda külső és belső területén őrizetlenül hagyott tárgyak elvesztéséből származó károkért a Szigetvári tanuszoda üzemeltetője felelősséget nem vállal.

V.    Szauna, Szolárium

 • A szauna és szolárium használatát, annak bejárata mellett kifüggesztett tábla szabályozza.
 • Üzemképes állapotáról az üzemkezdet előtt és az üzemeltetés alatt folyamatosan meg kell győződni.

Vegyes Rendelkezések

 1. A HÁZIRENDBEN foglalt előírásokat a szolgáltató és a vendégek kötelesek betartani. Amennyiben a vendég a betartást nem vállalja, vagy figyelmeztetés ellenére sem tartja be, attól a szolgáltatás megtagadható.
 2. Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, a tanuszoda rendjét, vagy a tanuszoda vendégeinek nyugalmát zavarja- és magatartása nem minősül szabálysértésnek-, a tanuszodából el kell távolítani és a szolgáltatások további igénybevételéből ki kell zárni. Szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető.
 3. A házirendet a tanuszodában jól látható helyen kell kifüggeszteni.
 4. A házirend szabályainak betartásáért a tanuszoda dolgozói, illetve betartatásáért a tanuszoda üzemeltetője felelős.
 5. A tanuszoda helyi sajátosságaiból eredő, és a szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat az üzemeltetési szabályzat tartalmazza, amely üzemidő alatt a tanuszoda vezetőknél megtekintésre a vendégek rendelkezésére áll

Szigetvár, 2016. június 1.

Bein Mihály
ügyvezető igazgató